Logo

HomeNovinkyNáš typFotogalerieKontaktujte nás

Destinace
Informace

Všeobecné podmínky

Úvod

Tyto všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy mezi Vámi (zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba, dále jen zákazník) a Latino Travel s.r.o. cestovní kanceláří (dále jen Latino Travel).

Rezervace poznávacího zájezdu, přihlášení a platební podmínky Latino Travel organizuje poznávací zájezdy do destinací Ibero-latinské Ameriky za následujících podmínek :

1/ Poznávací zájezdy lze rezervovat na základě tištěné i webové nabídky, písemně dopisem, faxem nebo e-mailem prostřednictvím webové stránky www.latinotra­vel.cz. Rezervovat je možné i u kteréhokoliv z obchodních zástupců Latino Travel.

2/ Termín uvedený v nabídce Latino Travel je termín odletu z Prahy (pokud není uvedeno jinak) a příletu do Prahy.

3/ Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu s česky mluvícím průvodcem je 8, při počtu menším než 8 osob zájezd probíhá s průvodcem mluvícím anglicky či španělsky.

4/ Cena za zájezd zahrnuje leteckou dopravu Praha-destinace-Praha v ekonomické třídě (v případě obsazení této třídy se knihuje aktuální volná třída v daném momentu rezervace),místní přelety (pokud budou uvedeny), pozemní dopravu minibusem či autobusem, vlakem nebo člunem (pokud nebude uvedeno jinak), ubytování a stravování dle nabídky, vstupy do muzeí a historických památek, povinné pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění a pojištění storna – kromě letištní a bezpečnostní taxy (Allianz).

5/ Cena za zájezd nezahrnuje letištní a bezpečnostní taxy, event. další fakultativní programy, a spropitné.

6/ V době kratší než 3 pracovní dny Latino Travel rezervaci potvrdí. V momentě potvrzení rezervace ze strany zákazníka (nejpozději však do 1 týdne od obdržení nabídky) bude zákazníkovi poštou či e-mailem zaslána cestovní smlouva s uvedením čísla účtu, na který zákazník zaplatí zálohu, která činí 65% z nabízené ceny a to nejpozději do 10-ti dnů od jejího zaslání. Jednu kopii cestovní smlouvy prosíme zaslat zpět na Latino Travel. Zbytek, tj. 35% z nabízené ceny, je splatný nejpozději 1 měsíc před nástupem na zájezd. V případě, že by zájezd měl začít v době kratší než 1 měsíc od potvrzení rezervace, bude na uvedené číslo účtu zaplacena celá částka nabízené ceny za zájezd a to nejpozději do 5-ti dnů od zaslání cestovní smlouvy. Pokud by pobyt měl začít v době kratší než 10 dní od zaslání cestovní smlouvy, je třeba platbu podřídit pokynům uvedeným na smlouvě. Jestliže nebude na uvedeném účtu záloha (resp.celá částka) zaplacena, bude rezervace automaticky zrušena. Po zaplacení celé částky za zájezd, nejdříve však 21 dnů před začátkem zájezdu, obdrží zákazník poštou veškeré cestovní doklady.

7/ Latino Travel si vyhrazuje právo na změnu programu zájezdu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, event. sociálních konfliktů v dané destinaci. 8/ Latino Travel si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu v případě okolností, které mohou tento zájezd ohrozit.

Rezervace pobytového zájezdu, přihlášení a platební podmínky

1/ Pobytové zájezdy lze rezervovat na základě tištěné i webové nabídky, písemně dopisem, faxem nebo e-mailem prostřednictvím webové stránky www.latinotra­vel.cz. Rezervovat je možné i u kteréhokoliv z obchodních zástupců Latino Travel.

2/ Termín uvedený v nabídce Latino Travel je termín odletu z Prahy (pokud není uvedeno jinak) a příletu do Prahy.

3/ Minimální počet osob pro uskutečnění pobytového zájezdu je 1 osoba.

4/ Cena zahrnuje letenku v ekonomické třídě (v případě obsazení této třídy se knihuje aktuální volná třída v daném momntu rezervace), ubytování v daném hotelu a stravování dle nabídky, privátní transfer letiště-hotel-letiště, asistenci partnerské CK, povinné pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění a pojištění storna – kromě letištní a bezpečnostní taxy (Allianz).

5/ Cena za zájezd nezahrnuje letištní a bezpečnostní taxy, event. další fakultativní programy a spropitné.

6/ V době kratší než 3 pracovní dny Latino Travel rezervaci potvrdí. V momentě potvrzení rezervace ze strany zákazníka (nejpozději však do 1 týdne od obdržení nabídky) bude zákazníkovi poštou či e-mailem zaslána cestovní smlouva s uvedením čísla účtu, na který zákazník zaplatí zálohu, která činí 65% z nabízené ceny a to nejpozději do 10-ti dnů od jejího zaslání. Jednu kopii cestovní smlouvy prosíme zaslat zpět na Latino Travel. Zbytek, tj. 35% z nabízené ceny, je splatný nejpozději 1 měsíc před nástupem na zájezd. V případě, že by zájezd měl začít v době kratší než 1 měsíc od potvrzení rezervace, bude na uvedené číslo účtu zaplacena celá částka nabízené ceny za zájezd a to nejpozději do 5-ti dnů od zaslání cestovní smlouvy. Pokud by pobyt měl začít v době kratší než 10 dní od zaslání cestovní smlouvy, je třeba platbu podřídit pokynům uvedeným na smlouvě. Jestliže nebude na uvedeném účtu záloha (resp.celá částka) zaplacena, bude rezervace automaticky zrušena. Po zaplacení celé částky za zájezd, nejdříve však 21 dnů před začátkem zájezdu, obdrží zákazník poštou veškeré cestovní doklady.

Rezervace letenek, přihlášení a platební podmínky Letenky lze rezervovat následujícími způsoby :

A/ Prostřednictvím www.letenky-com.cz, podmínky rezervace a platby jsou zde uvedeny.

B/ E-mailem prostřednictvím www.latinotravel.cz. Je třeba uvést jména cestujících, jejich věk, cílovou destinaci , termín odletu a příletu.

C/ Latino Travel nezodpovídá za změny v leteckém řádu, za zpoždění letu s následkem ztráty dalšího leteckého spojení, event. zkrácení doby pobytu. Dále nezodpovídá za ztráty a poškození zavazadel.

D/ Podmínky rezervace a platby letenky jsou uvedeny v nabídce.

Rezervace ostatních služeb, přihlášení a platební podmínky

Ostatní služby – stravování, průvodce, výlety a pronájem auta lze rezervovat písemně dopisem, faxem nebo e-mailem prostřednictvím webové stránky www.latinotra­vel.cz. Rezervovat je možné i u kteréhokoliv z provizních prodejců Latino Travel. V době kratší než 3 pracovní dny Latino Travel rezervaci potvrdí. Platební podmínky jsou shodné s platebními podmínkami u zájezdu, viz. nahoře.

Služby a cena

Latino Travel má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb cestovního ruchu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení:

a/ ceny za dopravu včetně pohonných hmot

b/ plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků

c/ směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%. Pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu, je Latino Travel oprávněn cenu služeb uvedenou v cestovní smlouvě jednostranně zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba. V případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o 10% je Latino Travel oprávněn zvýšit cenu zájezdu maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v nabídce (v potvrzení rezervace ). Písemné oznámení o zvýšení ceny, uvedené v cestovní smlouvě, je Latino Travel povinnen zákazníkovi odeslat doporučeným dopisem do místa bydliště, uvedeného na přihlášce, nejpozději 21 dní před zahájením pobytu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny pobytu, uvedené na přihlášce, uhradit rozdíl v ceně pobytu. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má Latino Travel právo rezervaci zrušit, čímž není dotčeno její právo na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Odstoupí-li zákazník od smlouvy - do 43 dnů před datem nástupu na pobyt, bude mu účtováno storno ve výši 10% ceny z ceny za ubytování (pro letenku platí 100% storno)

- při odstoupení 42 až 29 dnů před datem nástupu účtuje Latino Travel 50% z ceny za ubytování (pro letenku platí 100% storno)

- 28 dnů až 2 dny před datem nástupu účtuje 80% z ceny za ubytování (pro letenku platí 100% storno)

- 1 den před datem nástupu účtuje Latino Travel 100% z ceny rezervace.

Náhradní služby a zrušení smlouvy ze strany Latino Travel

Latino Travel může zákazníkovi, pokud si to vyžádají nepředpokládané a neodvratitelné okolnosti, nabídnout cenově stejné náhradní služby.

Latino Travel je oprávněn vypovědět smlouvu před nebo během trvání služeb, jestliže nepředpokládané nebo neodvratitelné skutečnosti předání služeb neumožní , nebo jestliže je zákazník ohrožen nebo služby do určité míry poškozeny, takže smluvní podmínky nemohou být splněny. Již zaplacené peníze budou, v každém případě po stržení částky za již vykonané služby, vráceny.

Reklamace, náhrada škod

Pokud by služby nebyly ve stavu určeném smlouvou nebo utrpí-li zákazník jinak škodu je toto bezodkladně nutno sdělit příslušnému partnerovi Latino Travel v místě pobytu (kontakt na něj je uveden v odbavovacím materiálu ). V případě, že ten není sto nedostatek odstranit během krátké doby, je zapotřebí vyrozumět rezervační místo. Odstraní-li se nedostatky během pobytu, platí stejné pravidlo. Latino Travel není povinnen požadavky uznat. Všechny požadavky je nutno podat písemně během čtyř týdnů po ukončení pobytu a je nutno přiložit průkazné předměty. Jestliže zákazník nedodrží výše uvedené pravidlo, zbaví se nároku na náhradu škody.